Regulaminy

REGULAMIN MIEJSCA IMPREZY MASOWEJ

(ARTYSTYCZNO-ROZRYWKOWEJ)

CHARLOTTA MOTO FEST 2015
(FESTYN MOTOCYKLOWY POŁĄCZONY Z KONCERTAMI)

Za UCZESTNIKA ZLOTU uznaje się osobę, która przyjechała na zlot na motocyklu lub quadzie, zarejestrowała się oraz wniosła opłatę rejestracyjną w wysokości 140zł (80zł pasażer) lub 90zł (50zł pasażer).

 • Miejsce imprezy usytuowane jest na terenie Doliny Charlotty w miejscowości Strzelinko na powierzchni 5 ha.
 • Podczas imprezy mają zastosowanie wszystkie przepisy prawa R.P.,  a zwłaszcza dotyczące prawa o ruchu drogowym, o bezpieczeństwie imprez masowych, a wszystkie osoby obecne na niniejszym terenie są zobowiązane zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób  i przestrzegać regulaminu obiektu i imprezy.
 • Miejsce imprezy podzielone jest na sektory: SEKTOR ZLOTOWY dla uczestników zlotu. Jest to cześć obozowa, na której dozwolone jest: rozbijanie namiotów, ustawianie pojazdów uczestników zlotu oraz w wyznaczonym miejscu przejażdżki pojazdami. SEKTOR  GASTRONOMICZNO – HANDLOWY z małą sceną, która jest do dyspozycji organizatorów jako punkt informacyjny, miejsce wręczania nagród  oraz koncerty zespołów.
  SEKTOR ENDURO, na którym odbywają się pokazy, przejażdżki, jazdy testowe i konkurencje sprawnościowe. Jest to wytyczone miejsce o jednokierunkowym ruchu pojazdów niedostępne dla osób nieuprawnionych.
 • Wejście na sektory odbywa się przez oznakowane wejścia (BRAMY).
 • Wstęp do sektorów odbywa się na podstawie zakupionych znaków identyfikacyjnych. UCZESTNICY ZLOTU (opaska na rękę o określonym kolorze).
 • BILETY – każdy motocyklista, który zakupi bilet na ZLOT może zabrać ze sobą tylko jedną OSOBĘ TOWARZYSZĄCĄ.
 • NAMIOTY – każdy namiot będzie miał numer. Obowiązkiem uczestnika jest umieszczenie numeru na namiocie, tak by był widoczny. Ochrona ma prawo do weryfikacji numeru namiotu.
 • UCZESTNIK  ZLOTU może przemieszczać się pomiędzy wszystkimi  sektorami po okazaniu oznaczeń identyfikacyjnych.
 • Na miejscu imprezy znajduje się: Gastronomia WC (kabiny bezodpływowe typu TOI-TOI, kabiny z natryskami, umywalnia), teren zasilony w energie elektryczną z szafek energetycznych obsługiwanych przez uprawnione osoby, punkt pomocy przedmedycznej, kosze na nieczystości stałe, zadaszona scena, punkt Organizatora (główna brama zlotowa), punkty sprzedaży gadżetów oraz artykułów branżowych i pamiątek, stoiska informacyjne przedstawiciele producentów motocykli i akcesoriów, parking strzeżony, plac z atrakcjami.
 • Na teren Imprezy nie mają wstępu: osoby wpisane do rejestru osób, którym zakazano wstępu na imprezy masowe, osoby nie posiadające ważnego znaku identyfikacyjnego, osoby wnoszące alkohol, środki odurzające, substancje psychotropowe, wyroby pirotechniczne lub wybuchowe, lub inne niebezpieczne przedmioty i narzędzia, osoby odmawiające sprawdzenia bagażu, bądź odzieży w przypadku podejrzenia, że osoby te w/w przedmioty posiadają, osoby odmawiające wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem zaopatrzonym w fotografię i adres, osoby, których identyfikacja jest utrudniona (założona kominiarka, kask motocyklowy lub inne utrudniające identyfikację przedmioty.
 • Każda osoba zakłócająca imprezę usunięta zostanie przez służby porządkowe, a w przypadku stawiania oporu przekazana Policji.
 • Miejsce imprezy zabezpieczone jest przez : SŁUŻBY INFORMACYJNE ORGANIZATORA, STRAŻ POŻARNĄ, SŁUŻBĘ MEDYCZNĄ, PRACOWNIKÓW FIRMY OCHRONY podległe Kierownikowi ds. Bezpieczeństwa.
 • W przypadku zauważenia pożaru lub innego zagrożenia  osoby obecne na obiekcie powinny: Natychmiast powiadomić służby porządkowe, użyć sprzętu gaśniczego, unikać paniki, stosować się do poleceń służb porządkowych i komunikatów nadawanych przez spikera, kierować się do wyjść ewakuacyjnych oznaczonymi drogami, nie utrudniać dojazdu służbom ratowniczym.
 • KARY. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie ustawy przez organizatora imprezy lub służby porządkowe, podlega karze grzywny. Może być także orzeczona kara dodatkowa zakazu wstępu na imprezę masową.
 •  

  UWAGA: Każdy UCZESTNIK ZLOTU wyraża zgodę na nieodpłatne zamieszczanie  i przetwarzanie zdjęć (wizerunku swojej osoby, jej  pojazdu wykonanych podczas zlotu). Organizator zlotu zastrzega sobie prawo do wstawiania zdjęć  z wizerunkiem uczestników i ich pojazdów do galerii imprezy Charlotta Moto Fest oraz do przetwarzania ich w celach promocyjnych imprezy (plakaty, ulotki itp.).

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO CHARLOTTAMOTOFEST.PL

I. INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy charlottamotofest.pl prowadzony jest przez TOURTREND Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Strzelinko 14, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000211405, NIP 839-29-32-977, Regon 220034359, z kapitałem zakładowym w wysokości 4.005.000,00zł, wpłaconym w całości.
 2. Wysyłki realizowane są na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Do każdego zamówienia sklep wystawia paragon. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT. Faktury wystawiane są wyłącznie w języku polskim.

II. OFERTA PRODUKTOWA

 1. Sklep ma obowiązek dostarczyć zakupiony towar bez wad. Sklep jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedawana ma wadę fizyczną lub prawną.
 2. Ceny produktów w sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, do wprowadzenia nowych i wycofywania dotychczas oferowanych produktów, co wprowadzania, odwoływania i modyfikowania zasad promocji. Zmiany te nie dotyczą zamówień złożonych przed ich wprowadzeniem.
 4. Do sprzedaży promocyjnej przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Ofert promocyjnych nie można ze sobą łączyć chyba, że szczegółowe warunki konkretnej promocji dopuszczają taką możliwość.

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 1. Zamówienia przyjmowane są wyłącznie przez stronę charlottamotofest.pl/sklep
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.
 3. Przez złożenie zamówienia należy rozumień wypełnienie „formularza zamówienia” znajdującego się na stronie sklepu oraz zaakceptowanie regulaminu sklepu.
 4. Minimalna kwota zamówienia wynosi 10 zł.
 5. Sprzedaż będzie realizowana jedynie na podstawie prawidłowo zrealizowanego procesu zamówienia.
 6. Po złożeniu zamówienia, każdy użytkownik otrzyma automatyczną informację zwrotną z charlottamotofest.pl, potwierdzającą przyjęcie zamówienia i przekazanie go do realizacji.
 7. Brak potwierdzenia przyjęcia zamówienia oznacza, iż zamówienie to mogło nie zostać przyjęte do realizacji.
 8. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem, Sklep Internetowy wyśle do Klienta wiadomość a adres email podany przez Klienta, z prośbą o podjęcie decyzji dotyczącej dalszego postępowania w sprawie zamówienia.
 9. Sklep charlottamotofest.pl uznaje za wiążące podanie przez Klienta adresu dostawy, pod który ma zostać wysłana przesyłka, na etapie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany adresu dostawy na prośbę Klienta, do momentu kiedy paczka jest jeszcze w sklepie.
  Po przejęciu paczki przez Kuriera, nie ma możliwości zmiany adresu dostawy.

 

IV. SPOSÓB I TERMIN ZAPŁATY

 1. Płatność za zamówiony towar powinna nastąpić do 14 dni od złożenia zamówienia. Może ona nastąpić kartą płatniczą, przelewem elektronicznym na konto charlottamotofest.pl.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

 1. Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się (w dni robocze), odpowiednio ze względu na formę płatności:
  • Przelewem elektronicznym – po zaksięgowaniu kwoty należności za zamówiony towar;
  • Płatne kartą elektroniczną – w chwili autoryzacji transakcji.
 2. Etapy realizacji swojego zamówienia Klient może na bieżąco śledzić po zalogowaniu do sklepu w zakładce „Status zamówienia”

VI. WYSYŁKA TOWARU

 1. Maksymalny czas realizacji zamówienia wynosi do 5 dni roboczych.
 2. Sklep charlottamotofest.pl pobiera zryczałtowaną opłatę obejmującą koszt przesłania przesyłki do Klienta.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY, KOSZT ZWROTU RZECZY

 1. Informacje dla Klienta będącego konsumentem, dotyczące:
  • Sposobu i terminu wykonania prawa odstąpienia od umowy
  • Kosztów zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument
  • Kosztów zwrotu rzeczy, jeżeli ze względu na swój charakter rzeczy te nie mogą zostać
 2. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje klientowi w odniesieniu do umów:
  1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu swój charakter zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
  8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi, niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;
  9. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  10. o dostarczenie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy
   o prenumeratę;
  11. zawartej w drodze aukcji publicznej;
  12. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  13. o dostarczenie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnienie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

VIII. REKLAMACJE

 1. Klient ma prawdo złożyć reklamację z tytułu wad towaru na warunkach określonych ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121). Sklep nie udziela innych dodatkowych gwarancji.
 2. W przypadku ewentualnych reklamacji zaleca się skontaktować się ze charlottamotofest.pl za pośrednictwem poczty elektronicznej. W temacie wiadomości należy wpisać „REKLAMACJA” oraz pobrać formularz reklamacyjny i go wypełnić. W formularzu należy podać imię i nazwisko zamawiającego, nr zamówienia, nr dowodu zakupu (FAKTURA VAT) oraz opisać przedmiot reklamacji i preferowany sposób rozwiązania reklamacji. Formularz należy dołączyć do maila i wysłać go na adres Sklepu. Powyższy sposób reklamacji jest sposobem zalecanym i nie wyklucza możliwości składania reklamacji w innej formie dopuszczalnej przepisami powszechnie obowiązującymi.
 3. Sklep dołoży starań, aby wszelkie reklamacje zostały rozpatrzone maksymalnie w ciągu 14 dni liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamacyjnego towaru. Na mocy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121), Sklep w terminie 14 dni od złożenia reklamacji ustosunkuje się do zgłoszonego przez klienta będącego konsumentem żądania.
 4. Zastrzegamy sobie, iż bez względu na to jaką formę płatności wybrał Klient, w przypadku Reklamacji, Sklep zwraca pieniądze klientowi na wskazany przez niego nr konta lub przekazem pocztowym. Informacje te zostaną ustalone z klientem drogą mailową.

IX. POZOSTAŁE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
  1. Klient uprawniony jest do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
  3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów.

X. POZOSTAŁE

 1. Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Polityką Prywatności sklepu internetowego charlottamotofest.pl oraz zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /tj. Dz. U. 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm./
 2. Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym przez Serwis w celach marketingowych oraz może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od właściciela Serwisu za pomocą środków komunikacji elektronicznej i poczty. Klient ma prawdo do wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne. Spory powstałe w wyniki realizacji transakcji handlowych będą rozstrzygane na drodze polubownej. W wypadku niemożności osiągnięcia porozumienia na drodze polubownej spory będą rozstrzygane przez stosowny Sąd. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 4. Sklep nie przyjął kodeksu dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym.
 5. Sklep nie przewiduje obowiązku złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w treści niniejszego Regulaminu, zmieniony Regulamin będzie obowiązywał po upływie 14 dni od daty dokonania zmian. Sklep zamieści na swojej stronie internetowej informacje o dokonywanej zmianie Regulaminu
  z wyraźnym oznaczeniem dokonywanych zmian. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu są realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 7. Wszelkie postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie, wyłączające bądź ograniczające prawa konsumentów zagwarantowane przepisami powszechnie obowiązującymi, nie wiążą kupującego, o ile zawiera on umowę działając w charakterze konsumenta.